Darshan Of God – Reward Of Devout Faith

Das Ganu’s vision of Pandharpur’s Vittal at Shirdi.